• Радно време: Пон - Пет: 7.30-15.30

  • Број телефона: +381 21 529 444

  • Контакт адреса: zavurbvo@gmail.com

Регионални просторни планови
Регионални просторни план АПВ - Службени лист АПВ бр. 22/2011 усвојен преузимање

 

Документи о информационом систему о простору АП Војводине:
Информациони систем о простору АП Војводине – извештај за 2023. годину   преузимање
Информациони систем о простору АП Војводине – извештај за 2022. годину   преузимање
Информациони систем о простору АП Војводине – извештај за 2021. годину   преузимање
Информациони систем о простору АП Војводине – извештај за 2020. годину   преузимање
Информациони систем о простору АП Војводине – извештај за 2019. годину   преузимање
Информациони систем о простору АП Војводине – извештај за 2018. годину   преузимање
Информациони систем о простору АП Војводине – извештај за 2017. годину   преузимање
Информациони систем о простору АП Војводине – извештај за 2016. годину   преузимање
Информациони систем о простору АП Војводине – извештај за 2012. годину   преузимање

 

Просторни планови подручја посебне намене
Просторни планови заштићених подручја
1. Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Поњавица“ („Службени лист АПВ“ број 40/19) усвојен преузимање
2. Просторни план подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“ („Службени лист АПВ“ број 47/19) усвојен преузимање
3. Просторни план подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ („Сл. лист АПВ“ број 9/2021) усвојен преузимање
4. ППППН СРП „ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ“ (СЛ. ЛИСТ АПВ БРОЈ 45/2021) усвојен преузимање
5. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ (Службени лист АПВ”, бр. 35/2023) усвојен преузимање
6. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ („Службени лист АПВ“, број 40/2023) усвојен преузимање
7. Просторни план подручја посебне намене СРП „Слано копово“ ("Службени лист АПВ", бр. 8/2019) усвојен преузимање
8. Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“ ("Службени лист АПВ", бр. 8/2019) усвојен преузимање
9. Просторни план подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ ("Службени лист АПВ", бр. 23/2018) усвојен преузимање
10. Просторни план подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци ("Службени лист АПВ", бр. 57/2017) усвојен преузимање
11. Просторни план подручја посебне намене суботичке пустаре и језера („Службени лист АПВ“, бр. 10/16) усвојен преузимање
12. Просторни план подручја посебне намене специјални резерват природе „Тителски брег“ („Службени лист АПВ“, бр. 10/16) усвојен преузимање
13. Просторни план подручја посебне намене културног предела Бач („Службени лист АПВ“, бр. 14/15) усвојен преузимање
14. Просторни план подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе („Службени лист АПВ“, бр. 14/15) усвојен преузимање
15. Просторни план подручја посебне намене СРП Горње Подунавље („Службени лист АПВ“, бр. 3/12) усвојен преузимање
16. Просторни план подручја посебне намене СРП Ковиљско-Петроварадински рит („Службени лист АПВ“, број 3/12) усвојен преузимање
17. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Засавица („Службени гласник РС“, бр. 66/11) усвојен преузимање
18. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Стари Бегеј-Царска бара (''Службени лист АПВ'', бр. 8/09) усвојен преузимање
19. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Обедска бара (''Службени лист АПВ'', бр. 8/06) усвојен преузимање
20. Просторни план подручја посебне намене СРП Делиблатска пешчара („Службени лист АПВ“ , бр. 8/06) усвојен преузимање
21. Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. Године („Службени лист АПВ“ , бр. 16/04) усвојен преузимање
     
Просторни планови инфраструктурних система
1. Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене магистрални гасовод граница Бугарске - граница Мађарске (“Службени гласник РС”, бр. 36/19) усвојен преузимање
2. Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац-Лозница („Службени гласник РС”, бр. 39/19) усвојен преузимање
3. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ”, бр. 8/19) усвојен преузимање
4. Просторни план подручја посебне намене система за наводњавање Срема („Службени лист АПВ”, бр. 57/17) усвојен преузимање
5. Просторни план подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ („Службени лист АПВ”, бр. 57/17) усвојен преузимање
6. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ”, бр. 57/17) усвојен преузимање
7. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва-Бела Црква са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ”, бр. 57/17) (Величина фајла: 3GB) усвојен преузимање
8. Просторни план подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин („Службени лист АПВ”, бр. 19/17) усвојен преузимање
9. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од СОС Турија север до рафинерије нафте Нови Сад, са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ“, бр. 14/15) усвојен преузимање
10. Просторни план подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) („Службени гласник РС“, бр.14/15) усвојен преузимање
11. Просторни план подручја инфраструктурног коридора Е-70 Хрватска граница-Београд (Добановци) („Службени гласник РС“, бр. 69/03, 147/14) усвојен преузимање
12. Просторни план подручја инфраструктурног коридора Е-75 Суботица-Београд (Батајница) („Службени гласник РС“, бр. 69/03, 143/14) усвојен преузимање
13. Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода Јужни ток („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 98/13) усвојен преузимање
14. Просторни план подручја посебне намене за ДВ 2х400 kv ТС Панчево 2 -граница Румуније („Службени лист АПВ“ , бр. 3/12) усвојен преузимање
15. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда Бр. 21, деоница Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац-Лозница („Службени гласник РС“, бр. 40/11) усвојен преузимање
Просторни планови општина
Ада усвојен преузми
Алибунар усвојен преузми
Апатин усвојен преузми
Бач усвојен преузми
Бачка Паланка усвојен преузми
Бачка Топола усвојен преузми
Бачки Петровац усвојен преузми
Бела Црква усвојен преузми
Беочин усвојен преузми
Бечеј усвојен преузми
Вршац усвојен преузми
Жабаљ усвојен преузми
Житиште усвојен преузми
Инђија усвојен преузми
Ириг усвојен преузми
Кањижа усвојен преузми
Кикинда усвојен преузми
Ковин усвојен преузми
Мали Иђош усвојен преузми
Нова Црња усвојен преузми
Нови Кнежевац усвојен преузми
Опово усвојен преузми
Пландиште усвојен преузми
Сента усвојен преузми
Сечањ усвојен преузми
Србобран усвојен преузми
Сремски Карловци усвојен преузми
Темерин усвојен преузми
Тител усвојен преузми
Чока усвојен преузми
Шид усвојен преузми
     
Повратак на врх странице    

logo cir

Урбанистички завод АП Војводине основала је Народна скупштина АП Војводине 1950. године као установу од покрајинског значаја

Адреса

Железничка 6/III, 21101 Нови Сад

+381 21 529 444

zavurbvo@gmail.com

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 47 гостију и нема пријављених чланова